แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

*** โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ***

คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ

e-Learning ของ มสธ.โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนดังนี้

  • ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
  • ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ของ มสธ.
  • ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา

1. ระดับของหลักสูตรที่ศึกษา

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา  
2. สาขาวิชาที่ศึกษา  
3. ชุดวิชาที่เรียนแบบ e-Learning ของ มสธ. (กรอกรหัสชุดวิชาหรือชื่อชุดวิชาลงในช่อง ระบุได้มากกว่า 1 ชุดวิชา)
เพศ ชาย หญิง  
อายุ
 
อาชีพ    
สถานที่ใช้ Internet Internet 56 k ทั่วไป Internet ความเร็วสูง
พื้นที่การใช้ Internet    
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ของ มสธ.
โปรดตอบแบบสอบถามเมื่อเข้าใช้ระบบแล้ว
รายการ
ระดับคะแนน
ด้านบทเรียน

มากที่สุด
5

มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. e-Learning ช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการเรียน
2. e-Learning ช่วยให้ท่านเข้าใจบทเรียน
3. e-Learning ช่วยเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเอง
4. e-Learning ช่วยให้ท่านจำเนื้อหาสาระ
5. คำแนะนำในการเรียนมีประโยชน์ต่อการเรียน
6. การประกาศข่าวสารให้ผู้เรียนทราบมีประโยชน์ต่อการเรียน
7. การประเมินผลการเรียนมีความสำคัญต่อการเรียน
8. งานที่มอบหมายแต่ละบทเรียนมีความสำคัญต่อการเรียน
9. การทำกิจกรรมท้ายบทเรียนทุกครั้งช่วยให้ท่านเข้าใจบทเรียน
10. มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์
11. มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
12. สามารถประหยัดเวลาในการเรียน
13. สามารถนำความรู้และความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ด้านโครงสร้างของบทเรียน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
14. โครงสร้างของเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของบทเรียน
15. เรียงลำดับการนำเสนอสอดคล้องวัตถุประสงค์
16. เนื้อหาเหมาะสมกับการนำเสนอ
17. ความยาวของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
18. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม
19. การสื่อความหมายชัดเจนทั้งภาพและข้อความ
20. การยกตัวอย่างสอดคล้องกับบทเรียน
21. กิจกรรมสอดคล้องกับบทเรียน
22. แบบฝึกหัดสอดคล้องกับบทเรียน
23. การเชื่อมโยงเนื้อหาไปแหล่งอื่น ๆ
24. รูปแบบบทเรียนกระตุ้นความสนใจ
ด้านการออกแบบบทเรียน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
25. เมนูหลักเข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
26. การออกแบบหน้าจอมีความคิดสร้างสรรค์
27. สัดส่วนหน้าจอมีความเหมาะสมและสวยงาม
28. ขนาด คุณภาพและสีของตัวอักษร
29. ขนาด และคุณภาพของภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว
30. ขนาด และคุณภาพของงานกราฟิก
31. การปฏิสัมพันธ์สะดวกและใช้ง่าย
32. การให้ความช่วยเหลือ (Help)
33. การดึงและบันทึกข้อมูล
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

 

---ดูข้อมูลทั้งหมด---

จัดทำระบบแบบสำรวจโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.