image

การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


บทนำ

          การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยการใช้ยาสมุนไพร จะเน้นนโยบายภาพรวมของประเทศโดยเป็นยาสมุนไพรที่ใช้ในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับที่ 4  พ.ศ. 2554 โดยรายการยาในบัญชียาสมุนไพรประกอบด้วย ยา 2 กลุ่ม ได้แก่  ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณจำนวน 50 รายการ ยาพัฒนาจากสมุนไพร  จำนวน 21 รายการ  รวมทั้งสิ้น 71 รายการ 


ความรู้เบื้องต้นการยาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

กิจกรรมการเรียนรู้

image

ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมใน 8 สัปดาห์ ตามลำดับดังต่อไปนี้

:: เริ่มศึกษา... >>>