image

ความรู้ทางการตลาด

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

บทนำ

         การตลาดมีคามสำคัญต่อผู้บริโภคโดยสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคจากอรรถประโยชน์ด้านรูปร่าง สถานที่ เวลา และความเป็นเจ้าของ การตลาดมีความสำคัญต่อผู้ผลิต คือ ทำให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง และนวัตกรรมที่เกิดจากการตลาดเป็นตัวนำ สำหรับการตลาดมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม คือ ทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโต การตลาดช่วยยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภค และการตลาดช่วยพัฒนาสังคม

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้

image

ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมใน 8 สัปดาห์ ตามลำดับดังต่อไปนี้

:: เริ่มศึกษา... >>>