image 1
image 2
image 3

ค้นหาชุดบทเรียน


ชุดบทเรียนที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทำชุดบทเรียนออนไลน์เป็นบริการสังคมสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าศึกษาได้ไม่จำกัดเวลา และจำนวนการเข้าใช้


STOU Courses on Youtube

ชุดบทเรียนออนไลน์เป็นบริการสังคมสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปผ่านทาง YouTube

 

 

เกี่ยวกับโครงการ

image

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาสื่อเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

รายละเอียด...