เกี่ยวกับ TV Online

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานี

 1. เพื่อการเสนอข่าว ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเข้าใจอันดี และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และประชาชน
 2. เพื่อเสนอรายการที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระชุดวิชา  การบริการสังคม การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม
 3. เพื่อเป็นสถานที่เพิ่มทักษะและประสบการณ์วิชาชีพคณาจารย์  เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนทางไกลทีมีประสิทธิภาพ
 4. เป็นสถานที่ฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาตามหลักสูตรการสอนของสาขาวิชา
 5. เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางรับชมรายการ

  นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์และรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
  ทางช่อง STOU CHANNEL ระบบ C-BAND รับชมจาก
  - จานดาวเทียม PSI ได้ที่ช่อง 146
  - จานดาวเทียม DYNASAT ช่อง 122
  - จานดาวเทียม INFOSAT และ ช่อง 115

  STOU CHANNEL ระบบ KU-BAND - รับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ช่อง DLTV 8 หรือ TRUE VISION ช่อง 193

  สำหรับการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงทางเครื่องรับดาวเทียม สามารถเข้าไปที่ Radio ของรีโมท (remote) กล่องรับสัญญาณดาวเทียม
  โดยเลือกไปที่ FM.SUKHOTHAI ช่องทางการรับชมทาง internet นักศึกษาสามารถรับชมได้ทาง www.stou.ac.th เลือกไปที่ STOU Online
  รับชมรายการวิทยุโทรทัศน์เลือก STOU CHANNEL รับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเลือก FM SUKHOTHAI


 

 

Last updated : 16-Oct-2012 3:23 PM
จัดทำโดย ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
© 2010 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.