เกี่ยวกับ Radio Online

 
      STOU online  เป็นสถานีที่ดำเนินการโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกอากาศวันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00–23.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 13.00–23.00 น. ผ่านเครือข่าย www.stou.ac.th/stouonline/Radio
และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย 11 สถานีทั่วประเทศ

ประวัติความเป็นมา

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงนั้น ได้มีการผลิตรายการประกอบชุดวิชา
รายการบริการทางวิชาการแก่เพื่อสังคม และยังผลิตรายการในรูปแบบรายการวิทยุปฎิสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร
และการกระจายเสียงที่พัฒนาไปสู่ระบบดิจิตอล ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตรายการ และการออกอากาศ ตลอดจนถึงความก้าวหน้า
ทางการเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ m-Learningวิทยุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและวิทยุผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นช่องทางเข้าถึง
สื่อวิทยุได้อย่างง่ายดาย การบริหารจัดการในกิจการสื่อวิทยุกระจายเสียงจึงมีความสำคัญในอันที่จะผลิตรายการเพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นกับผู้ฟัง
รวมทั้งต้องมีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยเพื่อให้การดำเนินงานภายในสถานีวิทยุกระจายเสียงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำเนินงานสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อทำหน้าที่ให้บริการข่าวสารและความรู้ทางวิชาการไปยังนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ด้วยรูปแบบรายการที่เหมาะสมและเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้จากสาขาวิชาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อเป็นสถานีวิทยุที่มีการประกันคุณภาพและมีบทบาทเป็นผู้นำสถานีวิทยุในเครือข่ายสถาบันการศึกษา
 4. เพื่อเป็นสื่อที่แสดงบทบาทการเป็นผู้นำด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางการสื่อสารอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี
 5. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  
 6. เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ข่าวสารทางราชการ ข่าวสารจากชุมชน อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

วิสัยทัศน์  

 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง อย่างมีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
  สาระชุดวิชาแสดงบทบาทการเป็นผู้นำสังคม  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และให้การศึกษาแก่นักศึกษา
  และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพื่อเป็นสถานที่เพิ่มทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่
  การพัฒนาด้านการเรียนการสอนทางไกล
 3. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาตามหลักสูตรการสอนของสาขาวิชา
 4. เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกในการ
  สร้างภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

พันธกิจ

 1. เป็นสื่อที่ให้บริการสาธารณะ และเป็นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาที่มีเป้าหมายและทิศทางการวางแผน
  ตามระบบประกันคุณภาพและเข้าถึงนักศึกษาประชาชนอย่างกว้างขวาง
 2. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อถ่ายโอนข่าวสารไปยังผู้รับปลายทางผ่านช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย
 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย
 4. เป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
 

 

 

Last updated : 29-Nov-2011 12:42 PM
จัดทำโดย ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
© 2010 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.