วิธีการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทำชุดบทเรียนออนไลน์เป็นบริการสังคมสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าศึกษาได้ไม่จำกัดเวลา และจำนวนการเข้าใช้

 

 

image