image

การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

บทนำ

          ภาวะฉุกเฉิน คือภาวะที่เกิดอาการขึ้นอย่างรุนแรง รวดเร็ว ทันที และเป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันที มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้ เช่น อุบัติเหตุต่างๆ อาการชัก อาการแน่นหายใจไม่ออก หอบเหนื่อยจนตัวเขียวคล้ำ ภาวะช็อก ภาวะหมดสติ หรือ โคมา ภาวะดังกล่าวนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือปฏิบัติการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะให้สามารถนำไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อไปตามภาวะของโรค

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินได้
    2. ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินได้

กิจกรรมการเรียนรู้

image

ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมใน 8 สัปดาห์ ตามลำดับดังต่อไปนี้

:: เริ่มศึกษา... >>>