การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี และคณะ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบประเมินก่อนเรียน

เพื่อประเมินความรู้ก่อนเข้าศึกษา 8 สัปดาห์

image สัปดาห์ที่ 1

โมดูลที่ 1
บทนำ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

image สัปดาห์ที่ 2

โมดูลที่ 2
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

image สัปดาห์ที่ 3

โมดูลที่ 3
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคตะวันออก

image สัปดาห์ที่ 4

โมดูลที่ 4
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคตะวันตก

image สัปดาห์ที่ 5

โมดูลที่ 5
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา

image สัปดาห์ที่ 6

โมดูลที่ 6
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

image สัปดาห์ที่ 7

โมดูลที่ 7
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคใต้

image สัปดาห์ที่ 8

โมดูลที่ 8
คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แบบประเมินหลังเรียน

เพื่อประเมินความรู้หลังศึกษาจบทั้ง 8 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1

home Previous Next

โมดูลที่ 1 บทนำ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

แหล่งเรียนรู้

> ท่องเที่ยวไทย

สัปดาห์ที่ 2

home Previous Next

โมดูลที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

 

สัปดาห์ที่ 3

โมดูลที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคตะวันออก

home Previous Next
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

สัปดาห์ที่ 7

โมดูลที่ 7 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคใต้ดินแดนแห่งความงาม

home Previous Nextการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคใต้

 

 

home Previous Next

สัปดาห์ที่ 8

โมดูลที่ 8 คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

home Previous Nextคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

home Previous Next