image

มนุษย์กับระบบนิเวศ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


บทนำ

          สิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามย่อมไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยลำพัง จำเป็นต้องเกี่ยวข้องพึ่งพาอาศัยและมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทางบวกหรือทางลบ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมจะดำรงอยู่และดำเนินไปอย่างเป็นระบบภายใต้ความสมดุลของธรรมชาติ เรียกว่า “ระบบนิเวศ” ซึ่งมีอยู่มากมายหลายระบบ ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก แต่ละระบบมีขนาดเล็กใหญ่สลับซับซ้อนแตกต่างกัน แบ่งได้เป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบนิเวศตามธรรมชาติและระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น

          ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยสิ่งแวดล้อมนั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่ ปัจจัยที่มีบทบาทเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม มักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งส่งผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปทั้งระบบนิเวศก่อให้เกิดภาวะ อันไม่พึงประสงค์ที่กลายเป็นปัญหาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกด้วย


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศได้

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศได้

3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวทางการป้องกันระบบนิเวศให้คงความสมดุลได้

กิจกรรมการเรียนรู้

image

ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมใน 8 สัปดาห์ ตามลำดับดังต่อไปนี้

:: เริ่มศึกษา... >>>