image

ชุดการสอนภาษาจีน

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

บทนำ

         ชาวจีนกว่าหนึ่งพันล้านคนในประเทศจีนใช้ภาษาจีนกลางหรือจีนแมนดาริน เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ในภาษาจีนแบ่งออกได้เป็นหลายสำเนียง ตัวอย่างเช่นภาษาถิ่นที่ใช้กันในกวางเจาหรือฮ่องกงเป็นภาษาคนละภาษากับที่ ใช้ในกรุงปักกิ่ง หากคนจากสองถิ่นนี้มิได้ใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร ก็มิอาจทำความเข้าใจกันได้ เนื่องจากภาษาทั้งสองมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามภาษาถิ่นทุกภาษาของจีนล้วนมีไวยากรณ์ หลักการเขียน และรูปศัพท์ที่เหมือนกัน คนที่สามารถอ่านออกเขียนได้จึงสามารถสื่อกันได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ตัวอักษรเป็นสื่อแม้จะพูดต่างภาษากันก็ตาม

       นับแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมาโรงเรียนทุกแห่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ภาษาจีนกลางหรือจีน มาตรฐาน ( เรียกว่า พู่ทงฮั้ว Putonghua ) เป็นสื่อกลางในการสอน รายการวิทยุและโทรทัศน์ก็ใช้ภาษาจีนกลางกันอย่างกว้างขวาง คนจีนรุ่นใหม่เกือบทุกคนจึงเข้าใจภาษาจีนกลาง ซึ่งหากคุณมีความรู้อยู่บ้างการสื่อสารกับ ชาวจีนก็จะง่ายขึ้น แม้แต่ในมณฑลกวางเจา ซึ่งใช้ภาษากวางาตุ้งเป็นภาษาหลัก เนื่องจากมีภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ ต่างจากฮ่องกงซึ่งใช้ภาษากวางตุ้งเป็นภาษาราชการ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

    1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ พูดออกเสียงภาษาจีนกลางได้ถูกต้อง
    2. ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนกลางได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการเรียนรู้

image

ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมใน 8 สัปดาห์ ตามลำดับดังต่อไปนี้

:: เริ่มศึกษา... >>>