image

การปรากฏตัวทางโทรทัศน์

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


แนวคิด

โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้ของบุคคลเนื่องจากภาพและเสียงที่ปรากฏในรายการมีพลังโน้มน้าวให้ผู้ชมคิดคล้อยตาม และยังส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของรายการ คุณภาพของรายการโทรทัศน์จึงขึ้นอยู่กับทุกสิ่งที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผู้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์”( TV performer)

 

กิจกรรมการเรียนรู้

image

ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมใน 8 สัปดาห์ ตามลำดับดังต่อไปนี้

:: เริ่มศึกษา... >>>