image

เรื่องราวชาวเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

บทนำ

 การเกษตรเป็นวิธีการยังชีพอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ โดยเป็นการทำงานอย่างมีระบบแบบแผนเพื่อควบคุมธรรมชาติในอันที่จะผลิตพืชและสัตว์ โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆตามความต้องการเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายในชีวิตประจำวัน
         สำหรับประเทศไทยการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากสินค้าเกษตร ดังนั้นเรื่องราวชาวเกษตรจึงเป็นสาระความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และการจัดการกับทรัพยากรเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตจากทั้งพืชและสัตว์ที่เรียกว่าผลผลิตทางการเกษตรนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายสถานการณ์ข้าวอาเซียนได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพป่าไม้ของประเทศไทยได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและแนวทางการเกษตรนอกกรอบได้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเพิ่มมูลค่าของเสียจากการผลิตสัตว์ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

 

image

ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมใน 8 สัปดาห์ ตามลำดับดังต่อไปนี้

:: เริ่มศึกษา... >>>