รายชื่อชุดบทเรียน

โครงการบริการการเรียนการสอนแก่สังคม
เพื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(STOU Online Courseware)


สาขาวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 • ความรู้ทางการตลาด
  รองศาสตราจารย์จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
  รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง และ
  รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 • เรื่องราวชาวเกษตร
  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  คงสม
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
  รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


สำนักเทคโนโลยีการศึกษา