คณะทำงาน

โครงการบริการการเรียนการสอนแก่สังคม
เพื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(STOU Online Courseware)

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ปรึกษาโครงการฯ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
  ประธานคณะทำงานโครงการฯ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา
  รองประธานคณะทำงานโครงการฯ

 • อาจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
  คณะทำงาน และนักเทคโนโลยีการศึกษา

 • อาจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
  คณะทำงาน และนักเทคโนโลยีการศึกษา

 • นางสาวนงลักษณ์ มาตวังแสง
  คณะทำงาน และนักออกแบบ

 • นางสาวพรทิพย์ หอมระรื่น
  คณะทำงาน และเลขานุการ