เกี่ยวกับโครงการ

โครงการบริการการเรียนการสอนแก่สังคม
เพื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(STOU Online Courseware)

 

หลักการและเหตุผล
         จากวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก ที่ใช้ระบบศึกษาทางไกล โดยมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและยึดหลักการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ ซึ่งการจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำเป็นต้องอาศัยช่องทางในการเผยแพร่ได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเผยแพร่ความรู้แก่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และเพื่อให้ประชาชน ชุมชน องค์กร สถาบันในสังคมได้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ได้นั้น จึงเห็นควรให้บริการการเรียนการสอนแก่สังคมเพื่อมวลชนของ มสธ. ซึ่งเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มีเนื้อหาสาระในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยเนื้อหาสาระที่นำเสนอเป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้ เป็นประโยชน์กับคนทุกเพศ ทุกวัย และหลากหลายอาชีพ โดยมีการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ควบคู่ไปกับสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยให้บริการการเรียนการสอนแก่สังคมเพื่อมวลชนของ มสธ. ผ่านบทเรีนย Online-Learning  เพื่อบริการสังคม
  2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่อยู่ในชุมชนองค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่การเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้

ตอบสนองหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เป็นโครงการตามภาระกิจของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557

กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้เสีย
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป
ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย: 1,000 คน ขึ้นไป
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย: ทั่วประเทศ

 

 

 

image