รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 31 มีนาคม 2554

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
สู่ยุคสังคมสื่อสาร
67KB
คลิกฟังเสียง
การบริหารคุณภาพและการบริหารการติดต่อสื่อสารของโครงการ
69MB
คลิกฟังเสียง
การตลาดกับความรับผิดชอบต่อสังคม
17MB
คลิกฟังเสียง
การพัฒนาบุคลิกภาพ
65MB
คลิกฟังเสียง
ร่วมมือรัฐจัดการป่าเพื่อวันหน้าป่ายั่งยืน
67MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 4
189MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 2
198MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชาการบริการจัดการชุมชน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2551
199MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา กฏหมายภาษีอากร ตอนที่ 1
194MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา การเป็นผุ้นำมนุษย์สัมพันธ์จิตวิทยาสำหรับเกษตรกร ตอนที่ 5
194MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอนที่ 4
203MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมบุคลากร 6 กลุ่มอุตสาหกรรม 19
17MB
คลิกฟังเสียง
การเพาะพันธ์ปลาหมอสีเรดเท็กซัส
16MB
คลิกฟังเสียง
จันทกุมารชาดก ธรรมะจากจิตรกรรมฝาผนัง
66MB
คลิกฟังเสียง
ห้านาทีชีวิตมีสุข-สังคมสร้างสุข
17MB
คลิกฟังเสียง