รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 31 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
67KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
เรื่อง สุมหัวระดมสมอง
17KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พฤติกรรมวัยเด็ก
เรื่อง พัฒนาการเด็กประถมศึกษา                 
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง โกนจุก
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย 
เรื่อง หัตกรรมจักสาน ปลาตะเพียนใบลาน
94MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การสอนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง  โครงงานคณิตศาสตร์                       
64MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง สถาบันน้ำโรงเรียนสัตยาศัย
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  คลินิกบริหาร 3
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
100MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 
เรื่อง  การเป็นวิทยากรฝึกอบรม  
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระสมเด็จบางขุนพรหม ตอน 2
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน    
เรื่อง  ขวัญข้าว...ขวัญแผ่นดิน ตอนที่ 1
68MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการการความเสี่ยงและการประกันภัย 
เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและการประกันอัคคีภัย,
การประกันภัยทางทะเลและขนส่งและการประกันภัยเบ็ดตเล็ด
71MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอนที่ 5
173MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง  ประวัติพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารและพระพุทธชินราช
18MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสื่อโฆษณา ตอนที่ 5
193MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go
เรื่อง  Health & Beauty:2       
17MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน
200MB
คลิกฟังเสียง