รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 30 มีนาคม 2554

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
การจัดการฟาร์มโคนม
68KB
คลิกฟังเสียง
OHAYOU JAPANESE การสั่งอาหาร
16MB
คลิกฟังเสียง
การอ่านหนังสื่อพิมพ์ให้เกิดคุณค่าในชีวิตประจำวัน
67MB
คลิกฟังเสียง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
65MB
คลิกฟังเสียง
ข่าวแช่เกาะเกร็ด
63MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 3
198MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ตัวอย่างแบบทดสอบ
175MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอนที่ 6
169MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3
204MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 6
146MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ตอนที่ 1
173MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา สารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตพืช ตอนที่ 3
180MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมบุคลากร 6 กลุ่มอุตสาหกรรม 18
16MB
คลิกฟังเสียง