รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 30 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ.
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
เรื่อง  เทคโนโลยีพลังงาน                       
60KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Sci-file
เรื่อง ปรากฏการณ์เรื่อนกระจก
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  กฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ตอน โฆษณา 1
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  อารยธรรมมนุษย์
เรื่อง  อารยธรรมสมัยใหม่
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดเขาพนมเชิง
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English in Action@STOU
เรื่อง YOGA
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สังคมและวัฒนธรรมไทย 
เรื่อง  สังคมและวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง  ขนมทองพลุ 
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  คนไทยตัวอย่าง 
เรื่อง  ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา (นักคิดเพื่ออุทิศตน)
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
เรื่อง  ภาษาไทยกับการสื่อสาร
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง 5 โรคที่ผู้หญิงพึงระวัง
201MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4
198MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา
เรื่อง  วัดพระแก้ว (วัดในกำแพงเพชร)
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
192MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  It works
เรื่อง  Auto 5
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอนที่ 5        
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสื่อโฆษณา ตอนที่ 5
192MB
คลิกฟังเสียง