รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 29 มีนาคม 2554

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
พุทธศิลป์ เรื่อง พระสมเด็จบางขุนพรหม ตอนที่ 2
15KB
คลิกฟังเสียง
โครงการคณิตศาสตร์
64MB
คลิกฟังเสียง
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ชุดเสริมประสบการณ์ผุ้นำชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2551
191MB
คลิกฟังเสียง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
65MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 2
198MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา สังคมมนุษย์ ตอนที่ 4
193MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา กฏหมายอาญา ตอนที่ 3
192MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล ตอนที่ 1
196MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ ตอนที่ 1
159MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมบุคลากร 6 กลุ่มอุตสาหกรรม 17
16MB
คลิกฟังเสียง
ทะเลที่รักษ์ เรื่อง ปากรรังไทย
16MB
คลิกฟังเสียง
พิพิธภัณฑ์ชาวเมี่ยนบ้านเจริญ 2
66MB
คลิกฟังเสียง