รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 29 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  สีสันเมืองไทย
เรื่อง  หุ่นกระบอกไทยกับคุณค่าเหนือกาลเวลา
67KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การใช้โปรแกรมควบคุมกับระบบอัตโนมิทางการผลิตในอุตสาหกรรม
67KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง พลังงานลม
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต   
เรื่อง  วิทยาศาสตร์ดึกดำบรรพ์ ตอน แกลอรี่บนภูผาที่ผาแต้ม
71MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง  วิธีบำบัดไมเกรนด้วยตนเอง
10MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน 
เรื่อง  สบู่น้ำผึ้ง...วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำอับ
69MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทะเลที่รักษ์
เรื่อง ฉลามวาจ้าวสมุทร
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม
เรื่อง เครื่องอ่านฉลากยาอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา
86MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การอ่านภาษาไทย
เรื่อง  รสนิยมการอ่าน 
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English 
เรื่อง  ข้าวไทย 
82MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง วิถีผ้าไทย
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา
เรื่อง ตัวอักษรจีนแบบย่อ : การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
67MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
214MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้      
เรื่อง  รักคือการให้
19MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
190MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  OHAYOU  JAPANESE 
เรื่อง  การขึ้นรถไฟ
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชากฏหมายพาณิชย์ 4 ตอนที่ 5
194MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 5        
196MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาสังคมมนุษย์ ตอนที่ 5
198MB
คลิกฟังเสียง