รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 28 มีนาคม 2554

ชื่อเรื่อง
ประเทภ/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสังคม
67KB
คลิกฟังเสียง
ดินกับป่า
17MB
คลิกฟังเสียง
รอบรู้กับ มสธ. มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทำบัญชี อาจารย์ผู้สอนทางการบัญชี
64MB
คลิกฟังเสียง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาความรู้
67MB
คลิกฟังเสียง
ภาวะจำยอมและความจำเป็น
66MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ทักษะชีวิต ตอนที่ 6
190MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 2
198MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา สื่อโฆษณา ตอนที่ 5
193MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ตอนที่ 6
180MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา กฏหมายมหาชน ตอนที่ 1
184MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 15
197MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมบุคลากร 6 กลุ่มอุตสาหกรรม 16
16MB
คลิกฟังเสียง
กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง ธุรกิจผิดกฏหมาย ตอน ธุรกิจหลอกลวง
70MB
คลิกฟังเสียง
มรดกของแผ่นดิน ตอน ศิลปะหัวโขน
14MB
คลิกฟังเสียง