รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 28 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง พิพิธภัณฑ์ไทลื้อบ้านหนองบัว ตอนที่ 2
63KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจ 
เรื่อง  การนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการบริหารธุรกิจสหกรณ์
88KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต  
เรื่อง  วิทยาศาสตร์สร้างไฟ ตอนหินสร้างไฟ
82MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
เรื่อง  เทคโนโลยีและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์์
56MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  บัวจันทร์โกเมน
85MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สังคมมนุษย์ 
เรื่อง  ประชากรและสังคมมนุษย์
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมมุกข์
13MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  in  Action@STOU 
เรื่อง  สุนัข 
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ EngLish to Go เรื่อง Smokey  
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ไทยศึกษา 
เรื่อง  นาฏศิลป์รำฟ้อนดุริยบรรเลง
64MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดเจดีย์เจ็ดแถว
18MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการเป็นผู้นำมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับ
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ห้านาทีชีวีมีสุข 
เรื่อง สารพัดประโยชน์ของย่านาง
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอนที่ 5
214MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอนที่ 5
190MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  5 นาที กับกฎหมายเพื่อประชาชน 
เรื่อง บุตรบุญธรรม 
17MB
คลิกฟังเสียง