รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 27 มีนาคม 2554

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
สรรพสาระการตรวจวัดพายุหมุนเขตร้อน Love is all Around
96KB
คลิกฟังเสียง
สถานีนวัตกรรม
89MB
คลิกฟังเสียง
เสวนา 32 ปี มสธ. 3 แนวโน้มการวิจัยด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
112MB
คลิกฟังเสียง
เปิดโลกการอ่าน
64MB
คลิกฟังเสียง
สังคมและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
65MB
คลิกฟังเสียง
ศรีสัชนาลัย
65MB
คลิกฟังเสียง
ENGLISH TO GO CARTROBLE
16MB
คลิกฟังเสียง
HELLO ENGLISH
91MB
คลิกฟังเสียง
ก้าวทันโลกกับ มสธ. ยืนความหอมข้าวอดกมะลิ
64MB
คลิกฟังเสียง
บุคคลกับสังคม
83MB
คลิกฟังเสียง
การสื่อสารกับการพัฒนา
65MB
คลิกฟังเสียง
การเขียนและการเรียงข่าว
100MB
คลิกฟังเสียง
การศึกษากับการพัฒนา
68MB
คลิกฟังเสียง
พัฒนาการสถานภาพและขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์
65MB
คลิกฟังเสียง
สิทธิในทรัพย์สิน
66MB
คลิกฟังเสียง
จะเริ่มทำฟาร์มอย่างไร
67MB
คลิกฟังเสียง
อะไรคือสิ่งแวดล้อม
65MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อสิ่งเสริมบุคลากร 6 กลุ่มอุตสาหกรรม 19
67MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 6
199MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา สังคมมนุษย์ ตอนที่ 1
197MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม ตอนที่ 1
194MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา อาหารบำบัดโรค
181MB
คลิกฟังเสียง