รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 27 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ
67KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  จิตวิทยาทั่วไป 
เรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์ี์
68KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง ดื่มน้ำเวลาใด..ดีต่อสุขภาพ
10MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ร้านอาโก...โชว์กึ๋น 
เรื่อง  เตือนภัยหนี้นอกระบบ
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ 
เรื่อง  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง วิธีบำบัดไมเกรนด้วยตนเอง
10MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา 
เรื่อง  รุ่งอรุณแห่งความสุข
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ความยีดหยุ่น และการปรับตัว
เรื่อง ทำได้ไม่ยากถ้าบริหารเวลาเป็น
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การป่าไม้ชุมชน
เรื่อง  ป่าชุมชนบ้านวังตามน
61MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Sci File
เรื่อง ป่าไม้กับอาหาร
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุข...กับธรรมะ
เรื่อง  ธรรมะสำหรับคุณหนู
64MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
เรื่อง  ชุมชนสิ่งแวดล้อม
72MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทะเลที่รักษ์ อุทยานพระจอมเกล้าฯ หว้ากอ
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์ 
เรื่อง  พระหลวงพ่อโตวัดตะไกร
13MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใก้ลความรู้
เรื่อง วิธีบำบัดไมเกรนด้วยตนเอง
10MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go 
เรื่อง  FOOD
19MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
199MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกำนัน-ผูใหญ่บ้าน
200MB
คลิกฟังเสียง