รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 26 มีนาคม 2554

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
สรรพสาระการตรวจวัดพายุหมุนเขตร้อน Love is all Around
96KB
คลิกฟังเสียง
สถานีนวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรมแนวคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
89MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 5
200MB
คลิกฟังเสียง
มสธ. ความรู้สู่ปวงชน ตอน เกษตรรุ่นใหม่
203MB
คลิกฟังเสียง
เรียนภาษาอังกฤษกับ มสธ. INVITING
16MB
คลิกฟังเสียง
กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง พ.ร.บ.จราจรทางบก ตอน รถฉุกเฉิน
66MB
คลิกฟังเสียง
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เรื่อง ปฐมนิเทศชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
66MB
คลิกฟังเสียง
เรื่อง ศิลปการเขียนวรรณกรรม
65MB
คลิกฟังเสียง
เรื่อง เทคนิคการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัด
67MB
คลิกฟังเสียง
ประกอบชุดวิชาการตลาดสินค้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทย
เรื่อง บทบาทของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมเศรษฐกิจของไทย
66MB
คลิกฟังเสียง
กว่าจะเป็นวันนี้
91MB
คลิกฟังเสียง
เรื่อง บทบาทพยาบาลในการดูแลครอบครัวและการผดุงครรภ์
67MB
คลิกฟังเสียง
วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน
61MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่่อส่งเสริมบุคลากร 6 กลุ่มอุตสาหกรรม 18 เรื่อง Fashion
17MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 5
156MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา อารยธรรมมนุษย์ ตอนที่ 5
176MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ชุดเศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับชุมชน ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2551
198MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา การบริหารอาชีวอนามัย ตอนที่ 1
188MB
คลิกฟังเสียง
สีสันเมืองไทย 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์
67MB
คลิกฟังเสียง