รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 26 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา
เรื่อง มสธ.มหาวิทยาลัยของทุกคน
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
เรื่อง  พยาธิสรีรภาพของระบบประสาท 
63KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง วิธีดูยาเสื่อมคุณภาพ
11MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เส้นทางสร้างสุข 
เรื่อง  คู่มือสร้างความสุข
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
เรื่อง  การพยาบาลผู้คลอดภาวะคลอดยาก
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง สุขภาพดี ด้วยถ่านต้านมะเร็ง
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Thai  Tech
เรื่อง เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การวิจัยสำหรับแพทย์แผนไทย 
เรื่อง  การวิจัยทางเภสัชศาสตร์และด้านการแพทย์แผนไทย
69MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง  ป่าไม้กับสิ่งแวดล้อม 
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สีสันเมืองไทย
เรื่อง  หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า 
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมกง
13MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา
เรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
63MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ความยีดหยุ่น และการปรับตัว
เรื่อง ทำได้ไม่ยากถ้าบริหารเวลาเป็น
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน 
เรื่อง  ขนมไทยโบราณ..ขนมตะลุ่ม 
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกลใกล้ความรู้  
เรื่อง วิธีบำบัดไมเกรนด้วยตนเอง
10MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 4
17MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
200MB
คลิกฟังเสียง