รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้กับ มสธ.
60MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การประเมินโครงการ
เรื่อง เทคนิคการออกแบบและการวางแผนการประเมินโครงการ
70MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ก้าวทันโลกกับ มสธ.
เรื่อง  เพาะเลี้ยงปลาทูครั้งแรกในประเทศไทย
72MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English
เรื่อง  ดนตรีฝรัง พิณฝรัง
85MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง  สื่อกับการสอนวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
80MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้
เรื่อง  มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
62MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
เรื่อง  ระบบสารสนเทศหลังงานก่อสร้าง 
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Sci-File 
เรื่อง  เมฆ...แหล่งน้ำบนฟ้า
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาที กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การค้ำประกัน
20MB
คลิกฟังเสียง
มสธ.ความรู้สู่ปวงชน
236MB
คลิกฟังเสียง