รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง การสร้างความสำเร็จในชีวิตการทำงาน
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของการตลาดระหว่างประเทศ
79MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย 
เรื่อง  เครื่องถมเมืองนคร
94MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เรื่อง  เทคโนโลยีและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์    
55MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  การเมืองเรื่องใกล้ตัว
เรื่อง การเมืองเรื่องใกล้ตัว ครั้งที่ 1
94MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 
เรื่อง  จริยธรรมการสื่อสาร                         
74MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน 
เรื่อง  ข้าวกล้องงอก
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การผลิตสัตว์
เรื่อง  ไก่พื้นเมือง                                   
100MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระเครื่องเมืองสุโขทัย
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go
เรื่อง  T Cup ชิวาวา : 3
16MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน
194MB
คลิกฟังเสียง