รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ
60MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย
เรื่อง  จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช...สู่ประชาธิปไตย
71MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  กฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ตอน ใครรับผิดชอบ
85MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วรรณคดีไทย 
เรื่อง  สีสันวรรณคดีไทย (ตอนที่ 2)
89MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English in Action@STOU
เรื่อง  วัดเล่งเน่ยยี่
61MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 
เรื่อง แนวคิดและกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  คนไทยตัวอย่าง 
เรื่อง  ภิญโญ สุวรรณคีรี (ช่างหลวงของแผ่นดิน)
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทักษะชีวิต
เรื่อง   มารยาทในการติดต่อสื่อสารที่ดี
80MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
249MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา
เรื่อง  วัดพระสี่อิริยาบท
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ IT work  
เรื่อง  ฤีะน 9
78MB
คลิกฟังเสียง