รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน 
เรื่อง  เครื่องเขิน...นันทาราม
66KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมโดยเทคโนโลยี
69KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต    
เรื่อง  วิทยาศาสตร์จากไฟและแสงอาทิตย์ ตอน หันหน้าท้าตะวัน
68MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
เรื่อง  เทคนิคการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกลใกล้ความรู้
เรื่อง เตาย่อยสลายขยะพลังงานแม่เหล็ก
4MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม 
เรื่อง  นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดโลกร้อน
86MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
เรื่อง  สุขภาพมนุษย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English To go
เรื่อง Thai wooden house 1
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  in  Action@ STOU  
เรื่อง  ขนมไทย 
77MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
เรื่อง  กลวิธีการสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองทางธุรกิจและสังคม
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ห้านาทีชีวีมีสุข  
เรื่อง  คุณค่าของเก่า
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาที กับกฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ค้ำประกันให้
15MB
คลิกฟังเสียง