รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ.  
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
เรื่อง เวชกรรมไทยรักษาได้ “ไข้“
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ร้านอาโก...โชว์กึ๋น  
เรื่อง มลพิษกับชุมชน
94MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา  
เรื่อง  ผังเมืองสุโขทัย
62MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุข...กับธรรมะ 
เรื่อง  คิดผิด
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
เรื่อง  ทิปโก้...นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
80MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฏหมายมหาชน
197MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์  
เรื่อง  เหรียญหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง
13MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่ 7,8,9 และ 10
211MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go  
เรื่อง  DRIVING LESSON
15MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการจัดการฟาร์ม
338MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
196MB
คลิกฟังเสียง