รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตกับการเรียนต่อ มสธ
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
เรื่อง  ระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน 
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เส้นทางสร้างสุข  
เรื่อง   สุขได้อีก เยอะเลย
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
เรื่อง  การจัดการการเปลี่ยนแปลง
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Thai  Tech
เรื่อง  เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ นวัตกรรมเพื่อความเท่าเทียม
90MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 
เรื่อง   จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ
77MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สีสันเมืองไทย 
เรื่อง   กุฎีจีน
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
เรื่อง   การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท 
63MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน  
เรื่อง   ขนมมุก
13MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาอาหารบำบัดโรค ครั้งที่ 1 ตอนที่ 1
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาอาหารบำบัดโรค ครั้งที่ 3
176MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  It works    
เรื่อง  IT 8 
15MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฏหมายมหาชน ตอนที่ 1
159MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 1 ตอนที่ 6
146MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ ตอนที่ 1
197MB
คลิกฟังเสียง