รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้กับ มสธ. 
61KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การประเมินโครงการ
เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน
47KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ก้าวทันโลกกับ มสธ.  
เรื่อง  ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (ตอนที่ 2)
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การประเมินหลักสูตร 
เรื่อง  การประเมินการใช้หลักสูตร
50MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English
เรื่อง Contemporary Dance
58MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง สื่อการสอนสังคมศึกษากับความเป็นพลเมือง 
45MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาที กับกฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง พินัยกรรม 
11MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ รักคือการให้ 
เรื่อง  ทุนสาธิตเสริมสมอง มสธ. กับความสำเร็จของ อ.ดร.พัชรี ประเศรษฐสุด
47MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
เรื่อง ระบบสารสนเทศระหว่างงานก่อสร้าง ตอนที่ 2
137MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์ ตอนที่ 1
12MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
132MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาอาหารบำบัดโรค ตอนที่ 3
136MB
คลิกฟังเสียง
มสธ. ความรู้สู่ปวงชน
136MB
คลิกฟังเสียง