รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดวิชา  การตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก 
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของตลาดระหว่างประเทศ
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย  
เรื่อง  สืบสานงานดนตรีไทย
94MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
เรื่อง  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
80MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  คลินิกบริหาร4
เรื่อง การบริหารความรู้
103MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์  
เรื่อง  กฏหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน  
เรื่อง  ข้าวกล้อง...ภูมิปัญญาไทย
64MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การผลิตสัตว์
เรื่อง  การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสาน 
82MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
47MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์ 
เรื่อง  พระปฎิมากรพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ตอน 2
4MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสื่อโฆษณา
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go
เรื่อง  T Cup ชิวาวา : 2
16MB
คลิกฟังเสียง