รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ
74MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย 
เรื่อง  จากชุมชนสู่...แคว้นสุโขทัย
101MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  กฎหมายเพื่อประชาชน 
เรื่อง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ตอน ต้องห้าม
123MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วรรณคดีไทย  
เรื่อง  สีสันวรรรณคดีไทย (ตอนที่ 1)
108MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English in Action@STOU
เรื่อง  Latte  Art
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์  
เรื่อง  การจัดหาและการตลาดรายการโทรทัศน์
91MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  คนไทยตัวอย่าง  
เรื่อง  ศ.ทำนอง  สิงคาลวนิช
99MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  การจัดการงานสำนักงาน 
เรื่อง  พัฒนาสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
76MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 ตอนที่ 2
235MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา 
เรื่อง วัดพระนอน
34MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 2
210MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  It works
เรื่อง  Auto 8
20MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาคณิตศาสตรฺ์สำหรับสังคมศาสตร์ ตอนที่ 1
102MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาสื่อโฆษณา ตอนที่ 1
147MB
คลิกฟังเสียง