รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน 
เรื่อง กินข้าวแลง...ขันโตก
111MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม 
เรื่อง  คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตในอุตสาหกรรม
81MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต    
เรื่อง  วิทยาศาสตร์จากไฟและแสงอาทิตย์ ตอนอัญมณีจากไฟ
106MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  โภชนาศาสตร์สาธารณสุข  
เรื่อง  โภชนาศาสตร์สาธารณสุข ชุมชนสุขภาพดี
110MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม 
เรื่อง ไรช์เบอรี่ ข้าวพันธุ์ใหม่ต้านเบาหวานและลดอนุมูลอิสระ
145MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
เรื่อง  มนุษย์
89MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  in  Action@STOU  
เรื่อง  YOGA    
80MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
เรื่อง  กลยุทธ์การอธิบายและชี้แจง
85MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ห้านาทีชีวีมีสุข  
เรื่อง  คำสอนของแม่
27MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  5 นาที กฏหมายเพื่อประชนชน 
เรื่อง ร้องขอคัดค้าน
22MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
205MB
คลิกฟังเสียง