รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ. 
2076MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
เรื่อง  เวชกรรมไทยรักษาได้ "โรคผิวหนัง"
1498MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ร้านอาโก...โชว์กึ๋น  
เรื่อง  ปัญหาผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่ไม่มี อย.
2027MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  มนุษย์กับระบบนิเวศ
เรื่อง  ระบบนิเวศทางทะเลและความเปลี่ยนแปลง
1345MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา  
เรื่อง  ศร๊สัชนาลัย
2207MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง  พระหูยานลพบุรี
462MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เรื่อง  คุณค่าที่หลากหลายจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง
2834MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุข...กับธรรมะ 
เรื่อง  ทนทุกข์
2848MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่องตรีผา
418MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
เรื่อง  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเจตพิสัยและทักษะพิสัย
2805MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์  
เรื่อง  เหรียญหลวงพ่อพระพุทธชินราช
252MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางใกล้ ใกล้ความรู้
564MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English to Go
เรื่อง CAR TROUBLE
574MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6813MB
คลิกฟังเสียง