รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง  การนับถือตนเอง
85MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
เรื่อง  การก่อสร้างสะพานกาญจนาภิเษก
119MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เส้นทางสร้างสุข  
เรื่อง   ปรับสมดุลชีวิต ด้วยวิธีคิด 2 ขั้ว
105MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
เรื่อง  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง กรณีตัวอย่าง
81MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Thai  Tech
เรื่อง    นวัตกรรมทำเงิน
111MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 
เรื่อง  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
95MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สีสันเมืองไทย 
เรื่อง   เสน่ห์เยาวราช " อาหารจีนแคะ
114MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา 
รื่อง Wat Phra Phai Luang
36MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
เรื่อง  การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ 
81MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน  
เรื่อง  ขนมกง
25MB
คลิกฟังเสียง
พุทธศิลป์
เรื่อง   พระของขวัญวัดปากน้ำ
23MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ IT works
เรื่อง IT 7
18MB
คลิกฟังเสียง