รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา  
เรื่อง  เรียนทางไกลอย่างมีความสุข เรียนกับ มสธ.
2898MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  
เรื่อง  ตลาดอนุพันธ์
1213MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย  
เรื่อง  ปูนปั้นเมืองเพชรจิตวิญญาณพื้นบ้านกับงานศิลปะที่มีชีวิต
2806MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
เรื่อง  ข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 
821MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สีสันเมือง    
เรื่อง  ชมสวนคลองมหาสวัสดิ์
2260MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา เรื่อง วัดชมชื่น
592MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์  
เรื่อง  กฎหมายโฆษณาและกฎหมายหนังสือพิมพ์
2589MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาที กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สัญญากู้ยืมเงิน จำนอง
621MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน  
เรื่อง  พวงมะโหคร
2288MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง  พระกริ่งพระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ
254MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การผลิตสัตว์
เรื่อง  แพะนม 
1621MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์ 
เรื่อง  พระปฎิมากรพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
344MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English to Go
เรื่อง T Cup ชิวาวา : 1
424MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน
6533MB
คลิกฟังเสียง