รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย 
เรื่อง  จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช...สู่ประชาธิปไตย
70MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  กฎหมายเพื่อประชาชน 
เรื่อง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ตอน ปรุงขายบนถนน
82MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วรรณคดีไทย  
เรื่อง  ย้อนรอยวรรณคดีไทย  ตอน 2
89MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English in Action@STOU
เรื่อง  บ้านพิพิธภัณฑ์
77MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์  
เรื่อง  วิธีการจัดรายการโทรทัศน์
81MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  คนไทยตัวอย่าง  
เรื่อง  ครูนวลน้อย  ทิมกุล (นักสู้ผู้ใจบุญ )
80MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ทักษะชีวิต 
เรื่อง  มารยาทในการติดต่อสื่อสารที่ดี
87MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 ตอนที่ 1
193MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา 
เรื่อง  วัดช้าง
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 1
193MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  It works
เรื่อง  Auto 7
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English in Action@STOU
เรื่อง Thai wooden house 1 
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 7
195MB
คลิกฟังเสียง