รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน 
เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์
86KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การวางแผนการผลิตในอุสาหกรรม
74MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต    
เรื่อง  วิทยาศาสตร์จากไฟและแสงอาทิตย์ ตอนวิทยาศาสตร์ในนาเกลือ
108MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci –File
เรื่อง สารเรือนกระจก
20MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  โภชนาศาสตร์สาธารณสุข  
เรื่อง  โภชนาศาสตร์สาธารณะสุข
74MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกลใกล้ความรู้
เรื่อง เคล็ดลับการลดความอ้วน
12MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม 
เรื่อง  การตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้นจาก DNA
118MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
เรื่อง  เอกภพ
90MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ENGLISH TO GO
เรื่องThai wooden house 1
34MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  in  Action@STOU  
เรื่อง  Homestay 
118MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
เรื่อง  กลยุทธ์การโน้มน้าวใจ
2136MB
คลิกฟังเสียง
ชุด รายการ ความยืดหยุ่น และการปรับตัว
เรื่อง  ฉันเองคือตัวปัญหา
486MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ห้านาทีชีวิตมีสุข
เรื่อง พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ
26MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 1
196MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 1
442MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ห้านาที กับกฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง นิติกรรมซื้อ-ขาย
201MB
คลิกฟังเสียง