รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ. 
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
เรื่อง  เวชกรรมไทยรักษาอย่างไร
89MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ร้านอาโก...โชว์กึ๋น  
เรื่อง  สิทธิผู้ประกันตน
93MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  มนุษย์กับระบบนิเวศ
เรื่อง  ระบบนิเวศทางบกและความเปลี่ยนแปลง
46MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง ทำไมอากาศจึงร้อน
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา  
เรื่อง  สุโขทัยธานี
63MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง วัดหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เรื่อง  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุข...กับธรรมะ 
เรื่อง แล้งน้ำใจ
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Eng Lish To Go
เรื่อง Boo s Career
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
เรื่อง  รักษ์ไทย...รักษ์โขน (เด็ก)
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์  
เรื่อง  เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธร
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Eng Lish To Go
เรื่อง VISITING THAILAND
17MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
195MB
คลิกฟังเสียง