รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง จดบันทึกอย่างไรให้ได้สาระ
136KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
เรื่อง  Green Building (อาคารเขียว)
115KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เส้นทางสร้างสุข  
เรื่อง  ธรรมะ ทำไม สืบสานปณิธานท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
111MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
เรื่อง  การจัดการนวัตกรรม
57MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Thai  Tech
เรื่อง   เทคโนโลยียืดอายุ ผลผลิตและปกป้องผลิตภัณฑ์ 
111MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 
เรื่อง   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
55MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน  
เรื่อง   ขนมช่อม่วง
23MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สีสันเมืองไทย 
เรื่อง  พุทธเกษตร...ที่ธรรมเกษตร
96MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง อีโคไฟเบอร์
12MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
เรื่อง  ความผิดปกติทางอารมณ์และแนวทางการบำบัดรักษา 
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ IT works
เรื่อง IT 6
17MB
คลิกฟังเสียง