รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา  
เรื่อง  บริการแนะแนวการศึกษาของ มสธ.
64MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ OHAYOU  JAPANESE
เรื่อง การพูดโทรศัพท์บนรถไฟ
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
เรื่อง  ตลาดตราสารหนี้
74MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย  
เรื่อง ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
94MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
58MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง เทคนิคการใช้แบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ก
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  คลินิกบริหาร3
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
100MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์  
เรื่อง กฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ
76MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน    
เรื่อง  ขวัญข้าว...ขวัญแผ่นดิน ตอนที่ 2
68MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา
เรื่อง WatMahathad
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การผลิตสัตว์
เรื่อง  ไก่พื้นเมือง 
100MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอนที่ 6
168MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์ 
เรื่อง  ประวัติวัดนางพญา
17MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสื่อโฆษณา
181MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go
เรื่อง  Health & Beauty : 3
17MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน
194MB
คลิกฟังเสียง