รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ. 
67KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย 
เรื่อง  จากชุมชนสู่...แคว้นสุโขทัย
72KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  กฎหมายเพื่อประชาชน 
เรื่อง  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ตอน โฆษณา 2
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วรรณคดีไทย  
เรื่อง  ย้อนรอยวรรณคดีไทย  ตอน 1
100MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English in Action@STOU
เรื่อง ขนมไทย
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์  
เรื่อง  แนวคิดและกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  คนไทยตัวอย่าง  
เรื่อง  เอนก  นาวิกมูล (นักอนุรักษ์มรดกไทย)
82MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ตุ๊กตาชาววัง
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  การจัดการงานสำนักงาน 
เรื่อง  พัฒนาสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
71MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง สุขภาพจิตดีถ้วนหน้า
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา 
เรื่อง  วัดพระธาตุ
17MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 3
196MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  It works
เรื่อง  Auto 6
15MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอนที่ 6
169MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาสื่อโฆษณา ตอนที่ 3
109MB
คลิกฟังเสียง