รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน
88KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
เรื่อง  ภาวะบวม
66KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เส้นทางสร้างสุข 
เรื่อง  โยคะธรรมะ คือสมดุลชีวิต
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง  ดื่มกาแฟอย่างไรไม่เสียสุขภาพ
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Thai  Tech
เรื่อง   นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การวิจัยสำหรับแพทย์แผนไทย 
เรื่อง   การวิจัยคลินิคและการวิจัยฎิบัติการ
64MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง น้ำหมักชีวภาพ
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง อันตรายจากขนตาปลอม
10MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 
เรื่อง  วิทยาศาสตร์ในการนวด
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  OHAYOU JAPANESE
เรื่อง  การขี้นรถไฟู
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน 
เรื่อง   ขนมเกษรชมพู่
13MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายมหาชน
185MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ
146MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ IT works
เรื่อง IT 5
16MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
193MB
คลิกฟังเสียง