รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้กับ มสธ
67KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 
เรื่อง  ภารจำยอมและทางจำเป็น
66KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาทีกกหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง  แต่งงานกับชาวต่างชาติ
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ก้าวทันโลกกับ มสธ.
เรื่อง  การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ตอนที่ 3
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายอาญา 2 
เรื่อง  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตอนที่ 2
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาทีกกหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง  การกระทำความผิดรุนแรง
20MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English
เรื่อง  ตลาดน้ำอโยธยา,ขนมหม้อแกง,ดนตรีไทย
89MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายพาณิชย์ 4 
เรื่อง  การระดมเงินทุนสำหรับองค์กรธุรกิจ
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาทีกกหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง  สัญญาเช่า
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้
เรื่อง  ความรู้สู่หลังกำแพง
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง ตักบาตร
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาทีกกหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง  ปลอมเอกสาร
19MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Sci-File 
เรื่อง  ทะเลทราย
15MB
คลิกฟังเสียง

ชุดรายการ 5 นาที กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การล่วงเกินทางเพศ

21MB
คลิกฟังเสียง