รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 25 มีนาคม 2554

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
OHAYOU JAPANESE การถามทาง
15KB
คลิกฟังเสียง
ทางไกลใกล้ความรู้เชื้อราที่เป็นประโยชน์
10MB
คลิกฟังเสียง
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
63MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ชุดวิชาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7
195MB
คลิกฟังเสียง
รายการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมง
67MB
คลิกฟังเสียง
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เรื่อง การจัดการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
64MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 4
189MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2
111MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา กฏหมายระหว่างประเทศ ตอนที่ 6
184MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ตอนที่ 1
198MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา วิธีวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร ตอนที่ 6
177MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 14
192MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมบุคลากร 6 กลุ่มอุตสาหกรรม (IT Work)
เรื่อง Tourism ตอน การโฆษณาโปรแกรมการกท่องเที่ยว
16MB
คลิกฟังเสียง
กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง ธุรกิจผิดกฏหมาย ตอน สินค้าสมมนาคุณ
69MB
คลิกฟังเสียง